Demmerg

DEMCO EPOX 540

SOLVENT FREE EPOXY BASED LAMINATION RESIN

DEMCO EPOX 574

SOLVENT FREE EPOXY BASED ADHESIVE

DEMCO EPOX 540

SOLVENTSİZ EPOKSİ ESASLI LAMİNASYON REÇİNESİ

DEMCO EPOX 574

SOLVENTSİZ EPOKSİ ESASLI YAPIŞTIRICI